Mộ đơn – 005

Mộ tam sơn- lắp đặt tại vinh,Nghệ An