Mộ đá đơn – 008

Mẫu mộ đơn lắp ghép bác Hùng, Hòa Bình