Mộ đá – 003

Ngôi mộ đơn không mái được lắp đặt tại Nam Định