Cuốn thư đá – 009

Cuốn thư chữ Thọ đá vàng Nghệ An