Cuốn thư đá – 005

 

Cuốn thư đá rồng – được đặt tại nhà thờ họ Nguyễn Hải Dương